Jeżeli jesteś niepełnosprawny lub zbyt chory aby pracować Zivic Solutions, Ltd. pomoże Ci w uzyskaniu Social Security Disability Benefits, na które zasługujesz .

Telefon ogólnokrajowy
800-400-HELP
800-400-4357

Strona główna / O nas / Kontakt / Zivic w mediach /   English Español Polski
Impairments and Social Security Criteria
A-C   D-K   L-O   P-R   S-Z  
 

P thru R

Pancreatic Dysfunction - any disease, lesion or disorder that prevents the pancreas from functioning normally. The most common result is diabetes mellitus. See Diabetes Mellitus for disability.

Zaburzenia Trzustkowe - jakakolwiek choroba,zmiana chorobowa która stoi na przeszkodzie normalnego funkcjonowania(trzustki).Najczęstszą przyczyną jest cukrzyca.Zobacz rozdział cukrzyca jako inwalidztwo.

Parkinson's Disease - a chronic disease of the nervous system characterized by tremor, muscular weakness and sclerosis and a peculiar gait. Parkinson's syndrome is chronic and progressive even with therapy. The patient may eventually become unable to care for himself. With the best medical attention, patients usually remain functional for 10-20 years. Mental deterioration is not seen until late in the course of the disease.
Parkinson's disease or syndrome qualifies under a disability with the following signs: significant rigidity, bradykinesia, or tremor in two extremities, which, singly or in combination, result in sustained disturbance ofgross and dexterous movements, or gait or station.

Choroba Parkinsona - przewlekła choroba systemu nerwowego charakteryzujaca się przez drżenia,słabość mięśniową i stwardnienia oraz specyficzny chód.Syndrom Parkinsona jest przewlekly i postępyjący pomimo terapii.Pacjent w konsekwencji może stać się niezdolny do opieki nad sobą.Pod najlepszą opieką medyczną pacjent zwykle pozostanie sprawny przez 10-20 lat.Zubożenie mentalne nie jest widoczne aż do ostatniego etapu choroby. Choroba czy Syndrom Parkonsona kwalifikuje się jako inwalidztwo jeśli występują następujące objawy: znacząca sztywność,spowolnienie ruchowe,lub drżenie w obydwu kończynach,które pojedynczo lub w połączeniu doprowadzają do utrzymujących sie poważnych zakłóceń i sprawności ruchowej,czy chodu lub pozycji.

Paroxysmal Supraventricular Tachycardia - a very fast atrial heartbeat that is changing and recurrent in nature. Heart rate is 140-250 beats per minute. This usually occurs first during youth and is usually seen in patients with no organic heart disease. Treatment consists of carotid massage, rest, mild sedation, reassurance, vasopressor agents if hypertensive, electrical cardioversion, cardiac glycoside or cholinesterase inhibitor. For frequent or long-Iasting attacks treatment consist of digitalis, procainamide, quinidine or propanolol. The patient should avoid fatigue, coffee, tea, alcohol, and tobacco. The prognosis is excellent in most cases. See Arrhythmia for disability.

Napadowa Nadkomorowa Tachykardia -bardzo szybkie przedsionkowe bicie serca które ma charakter zmieniający sie i powracający.Częstość akcji serca wynosi 140-250 uderzeń na minutę.Zwykle zdarza się w wieku mlodzieńczym i zwykle obserwuje się u pacjentów bez organicznych chorób serca.Leczenie składa się z masażu szyjnego,odpoczynku,łagodnych środków uspokająjących,otucha,śroki wywołujące skurcz naczyń jeśli nadciśnieniowy,kardiowersja elektryczna,glikozydy nasercowe lub inhibitory cholinoesterazy.Przy częstych lub długo trwających atakach leczenie obejmuje naparstnicę,prokainamidy,chinidynę czy propanolol.Pacjent powinien unikać zmęczenia,kawy,herbaty,alkoholu i papierosów.Rokowania są bardzo dobre w większości przypadków.Zobacz rozdział Arytmie dla Inwalidztwa

Pelvic Fracture - a break in one or more of the pelvic bones. These fractures may be stable or unstable and soft tissue injury can be serious. Most fractures are named according to the pelvic bone involved. General kinds are:
A. Avulsion fracture-the forcible tearing away of a structure or part (quite common in motorcycle accidents).
B. Malgaigne fracture-type of fracture in which the bone breaks through one set of public rami and the region of the sacroiliac joint. This is an unstable fracture.
C. Stellate fracture-a fracture with several breaks or cracks radiating from a central point of injury. (A stellate fracture of the ileum has a temporary disability of 8-12 weeks). A ruptured bladder, a perforated colon, and laceration of blood vessels are of primary concern and must be treated promptly.
Prognosis depends on the type of fracture and associated injury to internal organs. The main complications are: bladder injury, rupture and severing of the urethra, hemorrhage, thrombophlebitis and embolism, and sciatic nerve damage. The emboli are usually pulmonary, but may be cerebral or renal and cause sudden death or permanent damage.
There is cause for disability as the result of a pelvic fracture with solid union not evident on x-ray and not clinically solid, when such determination is feasible, and return to full weightbearing status did not occur or is not expected to occur within 12 months of onset.

Złamanie miedniczne - złamanie jednej lub więcej kości miednicy.Te złamania mogą być trwałe lub nietrwałe i uraz miękkich tkanek może być poważny.Większość złamań jest nazwanych pod kątem kości miednicznej którą obejmuje złamanie.Glówne rodzaje to: A.Oderwanie części kości-gwałtowne,mocne oderwanie struktury czy części(bardzo pospolite w wypadkach motocyklowych). B.Złamanie Malgaigne-rodzaj złamania w którym kośc łamie się przez jedną z gałęzi łonowych i okolicy stawu krzyżowo biodrowego. C.Złamanie gwiażdziste-złamanie z wieloma odłamkami i pęknięciami rozchodzące się od centralnego punktu urazu(złamanie gwiazdiste z kretnicą istnieje tymczsowe inwalidztwo od 8-12tygodni).Zerwany pęcherz moczowy,perforacja jelita,zranienie naczyń krionośnych są pierwszorzędną sprawą i muszą być leczonenatychmiastowo. Rokowania są uzależnione od rodzaju złamania i od współtowarzyszących uszkodzeń organów wewnetrznych.Głównymi komplikacjami są: uszkodzenie pęcherza,pęknięcie cewki moczowej,krwotok,zakrzepowe zapalenie żył i zator,uszkodzenie nerwu kulszowego.Zatory zwykle płucny,lecz może być mózgowy,nerkowy z nagłą śmiercią czy trwałym uszkodzeniem. Istnieją przyczyny do inwalidztwa skutków miednicznego złamania ze stalym związkiem nie oczywistym ze zdjęć rtg i klinicznie nie możliwe do udowodnienia,kiedy takie ustanowienie jest możliwe i powrót do całkowitej równowagi ciężaru nie wydarzyl sie lub nie sądzi się ,że się przydarzy w początkowych 12-u miesiącach.

Pelvic Relaxation - a condition resulting from childbirth in which the uterus and bladder become displaced from their normal positions. Surgery is the definitive treatment. The prognosis depends upon the surgeon's skill. There is no cause for disability.

Zwiotczenie mięśni miednicy -kondycja spowodowana porodem,gdzie macica i pęcherz przemieszczają się z ich normalnej pozycji.Definitywnym leczeniem jest zabieg operacyjny.Rokowania są uzależnione od umiejętnosci chirurga.Nie ma przyczyny do inwalidztwa.

Pemphigus - a rare skin disorder characterized by blisters which affects apparently healthy skin and mucous membranes. Pemphigus foliaceus is usually benign and responds well to treatment, but both pemphigus vulgaris and pemphigus vegetans are slowly progressive, debilitating, difficult to treat, and are usually fatal. It is cause for a disability when it becomes extensive and does not respond to prescribed treatment.

Pęcherzyca -rzadkie zaburzenie skórne charakteryzujące się pęcherzami które atakują pozornie zdrową skórę i blony śluzowe.Pęcherzyca liściasta zwykle jest łagodna i dobrze odpowiada na leczenie,lecz obydwie:pęcherzyca zwykła i pecherzyca bujająca są wolno postępujące,wycieńczające,trudne w leczeniu i zwykle śmiertelne.Jest przyczyna do inwalidztwa kiedy stają się rozległe i nie odpowiadają na przepisane leczenie.

Peptic Ulcer - an open lesion of the mucous lining of the duodenum or stomach. There are several types recognized:
1. Duodenal ulcer-a peptic ulcer in the duodenum, usually in the first few centimeters.
2. Gastric ulcer-occurs along the lesser curvature of the stomach.
3. Channel ulcer-occurs in the pyloric canal.
4. Postbulbar-a peptic ulcer in Meckel's diverticulum.
5. Marginal or stomal-peptic ulcer at the margin of the anastomosis (where the stomach and small intestine join).
6. Jejunal ulcer-a peptic ulcer found in the jejunum.
Duodenal and gastric ulcers are the most common types. With proper therapy, symptoms are relieved in just a few days and with continued prescribed therapy the healing process is completed. See Gastrectomy for criteria for disability in cases of chronic peptic ulcer disease.

Wrzód żołądka(wrzód trawienny) -otwarta zmiana chorobowa błony śluzowej dwunastnicy lub żoładka.Rozpoznajemy kilka typów: 1.Wrzód dwunastniczy-wrzód trawienny w dwunastnicy zwykle w jej pierwszych paru centymetrach. 2.Wrzód żołądka-występuje wzdłuż mniejszej krzywizny żoładka. 3.Wrzód kanałowy-występuje w kanale odżwiernika. 4.Wrzód pozaopuszkowy-wrzód trawienny w uchyłku Meckela. 5. Wrzód brzeżny -wrzód trawienny na granicy zespolenia(w miejscu połączenia żołądka i jelita cienkiego) 6.Wrzód jelita czczego-wrzód trawienny odkrywany w jelicie czczym. Najbardziej popularne są wrzody dwunastnicy i żołądka.Z właściwą terapią następuje uwolnienie od objawów w parę dni i z kontynuacją przepisanej terapii proces gojenia jest zakończony.Zobacz gastrektomia dla kryterii inwalidztwa w przypadkach przewlekłej choroby wrzodowej.

Peripheral Neuropathies - any disease of nervous tissue other than the central nervous system (made up of the brain and spinal cord) with sensory, motor , reflex and vasomotor symptoms.
1. Mononeuropathy or mononeuritis-disease of one nerve.
2. Mononeuritis multiplex-disease of 2 or more nerves in separate places.
3. Polyneuropathy, polyneuritis or multiple peripheral neuritis-disease of many nerves at the same time.
Both single and multiplex mononeuritis are marked by pain, weakness, partial paralysis and they are asymmetric. Polyneuropathy is bilaterally symmetrical, most commonly seen with diabetes mellitus or malnutrition and it develops slowly. The patient has peripheral tingling, numbness, burning pain (the pain is worse at night), sensory loss, loss of reflexes, painless ulcers on the digits, weakness, atrophy, hyperemia, sweating, bullae, pallor, dry skin and osteoporosis.
There may be a cause for disability when there is disorganization of function in spite of prescribed therapy.

Neuropatie Obwodowe - jakakolwiek choroba tkanki nerwowej inna niż centralnego systemu nerwowego(utworzonego z mózgu i rdzenia kręgowego) z odruchami czuciowymi,motorowymi i objawami naczynioruchowymi. 1.Neuropatia jednoogniskowa lub zapalenie jednego nerwu-choroba jednego nerwu. 2.Zapalenie kilku nerwów-choroba 2-ch lub więcej nerwów w różnych cześciach ciała. 3.Choroba wielonerwowa (polineuropatia),Zapalenie wielonerwowe czy zapalenie nerwów obwodowych (licznych)-choroba wielu nerwów w tym samym czasie. Obydwie neuropatie pojedyncze i dotyczące wielu nerwów charakteryzuje ból,osłabienie,częsciowe paraliże i są asymetryczne.Polineuropatie są symetryczne dwustronnie,większość powszechnie widzianych z cukrzycą czy niedożywieniem i rozwijają sie powoli.Pacjent ma obwodowe mrowienia,drętwienia,piekący ból(bol jest gorszy w nocy),utrata czucia,utraty odruchów,bolesne owrzodzenia palcy,osłabienie,zaniki,przekrwienia,pocenie się,pęcherze,bladość,suchośc skóry i osteoporoza.Może być przyczyna do inwalidztwa jeśli istnieją dysorganizacje czynnościowe wbrew przepisanej terapii.

Perirectal Suppuration - an abscess in the anus that may affect the surrounding tissue. This condition is painful, but prognosis is excellent with proper treatment. In the case of rare supralevator abscess, peritonitis or a fistula in ano may result. There is usually no cause for disability unless there is an intermittent obstruction due to an intractable abscess or formation of a fistula in ano.

Ropień Okołoodbytniczy - ropień w odbycie który może uszkadzać otaczające tkanki.Ta kondycja jest bolesna,ale rokowania są bardzo dobre z właściwym leczeniem.W przypadku rzadkiego ropnia nadżwigacza,zapalenie otrzewnej czy przetoka odbytu może być skutkiem.Zwykle nie ma powodu do inwalidztwa chyba że istnieją występujące z przerwami niedrożnosci spowodowane utworzeniem nieustępliwego ropnia lub przetoki w odbycie.

Peritoneal Dialysis - the patient's own peritoneum is used as a dialysis filter when chronic kidney failure begins. There are many things to consider: the patient's discomfort during the procedure, hemorrhage around the puncture site, perforation of some abdominal structure, fluid in the chest cavity, protein loss, coma, low blood pressure and peritonitis.
Impairment of renal function due to any chronic kidney disease expected to last 12 months with chronic hemodialysis or peritoneal dialysis necessitated by irreversible renal failure is cause for disability.

Dializa Otrzewnowa -Pacjenta własna otrzewna jest użyta jako filtr dializy kiedy rozpoczyna się przewlekła niewydolność nerek.Istnieje wiele rzeczy do rozpatrzenia:niewygoda pacjenta podczas zabiegu,krwawienie wokół miejsca nakłucia,perforacja pewnych brzusznych struktur,płyn w jamie klatki piersiowej,utrata protein,śpiączka,niskie ciśnienie krwi i zapalenie otrzewnej. Uszkodzenie funkcji nerek spowodowane jakimikolwiek przewlekłymi chorobami nerek kiedy przypuszcza się,że będą trwać 12 miesięcy z hemodializą czy dializą otrzewnową będące niezbędnymi przez nieodwracalne uszkodzenie nerek jest przyczyną do inwalidztwa.

Peritonitis (Acute) - an inflammation of the peritoneum usually caused by bacteria but may be due to chemical or mechanical stimuli.
Localized peritonitis frequently occurs in diverticulitis or early appendicitis, while a ruptured appendix or a perforated ulcer or perforated colon from carcinoma or leakage of bile may cause widespread peritonitis. Symptoms are pain, nausea and vomiting, occasionally diarrhea, fever, chills, tenderness, distention, tachycardia, elevated leukocyte count. All or part of the symptoms may appear. If it is untreated, it may be fatal, but it is not a disability.

Zapalenie otrzewnej (ostre)_ -zapalenie otrzewnej zwykle spowodowane przez bakterie lecz może byc również z powodu czynnika chemicznego lub mechanicznego.Zlokalizowane zapalenie otrzewnej często zdarza się w zapaleniu uchylka czy wczesnym zapaleniu wyrostka robaczkowego,w chwili kiedy peknięty wyrostek lub przedziurawiony wrzód lub zrakowiałe perforujące jelito czy wyciek żółci mogą byc przyczyną rozległego zapalenia otrzewnej.Objawami są:ból,nudnosci i wymioty,okazyjnie biegunka,gorączka,dreszcze,tkliwość,rozdęcie,tachykardia,podwyższona leukocytoza.Mogą wystąpić wszystkie lub częsciowe objawy..Jeżeli jest nieleczone,może byc śmiertelne,ale nie jest inwalidztwem.

Persistent Disorganization of Motor Function - in two extremities, resulting in sustained disturbance of gross and dexterous movements, or gait and station. Disorganization of motor function in the form of paresis or paralysis, ataxia and sensory disturbances (any or all of which may be due to cerebral, cerebellar, brain stem, spinal cord, or peripheral nerve dysfunction) which occur singly or in various combinations, frequently provides the sole or partial basis for decision in cases of neurological impairment. The assessment of impairment depends upon the degree of interference with locomotion and/ or interference with the use of fingers, hands, and arms.

Trwajaca Dezorganizacja Funkcji Ruchowych - w dwóch kończynach, będąca skutkiem utrzymujących się zakłóceń ogólnych i zręcznosciowych ruchów,czy chodu i postawy.Dezorganizacja funkcji ruchowych w formie niedowładów,paraliży,bezładu,i zakłóceń sensorycznych(jakiekolwiek lub wszystkie które mogą być spowodowane dysfunkcją mózgową,móżdzkową,pochodzenia mózgowego,rdzeniem kręgowym,czy nerwami obwodowymi.)które pojawiają się pojedyńczo lub w różnych kombinacjach,często dostarczają jedynych czy częsciowych podstaw do decyzji w przypadkach uszkodzeń neurologicznych.Ocena uszkodzenia jest uzależniona od stopnia uszkodzenia który przeszkadza w czynnosciach ruchowych i / lub zakłóca używalnośćpalców,rąk,czy ramion.

Pleural Effusion - fluid around the lungs in the pleural cavity caused by various infections, TB, pneumonia, rheumatic fever, an abscess, cancer, etc. Treatment is based on an analysis of the effusion. Prognosis depends upon the underlying cause of the effusion. Pleural effusion is not cause for a disability, but the underlying cause may be.

Wysięk Opłucnowy - płyn dookoła płuc w jamie opłucnowej spowodowany przez różne infekcje,TB, zapalenie płuc, goraczkę reumatyczną, ropnie, raki itp .Leczenie jest oparte na analizie wysięku. Rokowania zależą od podłoża przyczyny wysięku. Wysięk opłucnowy nie jest podstawą do inwalidztwa, ale przyczyna jego podłoża może być.

Pneumoconiosis - a condition of the respiratory tract that develops after prolonged inhalation of dust-of any kind.
A. Fibrogenic pneumoconiosis or silicosis-caused by inhaling free silica resulting in pulmonary fibrosis.
B. Black lung disease {also known as coal worker's pneumoconiosis, coal miner's pneumoconiosis and anthracosis) -coal dust is deposited throughout the lungs as a result of long-term exposure.
C. Asbestosis-fibrous pneumoconiosis that results from inhalation of asbestos fibers.
D. Chemical pneumoconiosis-results from long-term inhalation of irritant chemical gases and vapors which damages the bronchial mucosa and lung tissue.
Pneumoconiosis is cause for disability as demonstrated by x-ray with nodular or focal fibrosis {nonconglomerative); spirometric evidence of chronic airway obstruction demonstrated by MVV and FEV; or interstitial or disseminated fibrosis or conglomerative disease.

Pylica Płuc - kondycja dróg oddechowych która rozwija się po przedłużonym wdychaniu jakiegokolwiek rodzaju pyłu. A. Pylica Krzemowa (silicosis) - spowodowana wdychaniem wolnej krzemionki czego rezultatem jest zwłóknienie pluc. B. Choroba Czarnych Płuc (również znana jako pylica pracowników węglowych, pylica górnicza i pylica węglowa. C. Pylica Azbestowa - pylica płuc zwłókniająca która jest rezultatem wdychania włókien azbestu. D. Pylica Płuc Chemiczna - powstała na skutek długotrwałego wdychania drażniących gazów chemicznych i oparów które uszkadzają śluzówkę oskrzelową i tkankę płucną.

Pylice płuc są powodem do inwalidztwa gdy zademonstruje się zdjęcia rtg z guzowatym lub ogniskowym zwłóknieniem (nie tworzący konglomeratów); dowody spirometryczne przewlekłej niedrożności dróg oddechowych zademonstrowane przez MVV i FEV; lub śródmiąższowe czy rozsiane zwłóknienia lub choroba konglomeratów.

Polyarteritis {also known as polyarteritis nodosa, periarteritis nodosa, and necrotizing angiitis) - a disease of small and medium sized arteries in which there is localized necrosis and inflammation with ischemia of the tissue supplied by the arteries. The most common complaints are fever, abdominal pain, weakness, asthma, hypertension, edema, nausea, vomiting, diarrhea, infrequent urination, headache, convulsions, etc. This disease mimics many other disorders; therefore, tests should be done as a possible diagnosis for unexplained combinations of the above symptoms. Whether acute or chronic, the disease usually causes death be- cause it leads to failure of the heart, kidneys and/or other vital organs. Renal failure due to polyarteritis is the leading cause of death in this category.
Prognosis is very poor even with proper treatment. Disability is considered based upon the organ or system that is impaired.

Zapalenie Wielotętnicze (Guzkowe zapalenie okołotętnicze) - choroba małych i średnich tętnic w których zlokalizowane są martwice i zapalenia z niedokrwieniem tkanek zaopatrywanych przez tętnice. Najczęstsze dolegliwości to: goraczka, ból brzuszny, osłabienie, astma, nadciśnienie, obrzęk, nudności, wymioty, osłabienie, biegunka, rzadkie oddawanie moczu, ból glowy, drgawki, itd. Ta choroba imituje wiele innych zaburzeń; Zatem testy powinny być zrobione do umożliwienia diagnozy ze względu na niewyjasnione połączenia powyższych objawów. Czy choroba jest ostra czy przewlekła,zwykle powoduje zgon ponieważ prowadzi do niewydolnosci serca, nerek, i / lub innych życiowo ważnych organów. Niewydolność nerkowa spowodowana zapaleniem wielotętniczym jest głównym powodem zgonów w tej kategorii. Rokowania są bardzo ubogie nawet przy właściwym leczeniu. Inwalidztwo jest rozpatrywane w oparciu o uszkodzone systemy czy organy.

Polycystic Kidney Disease - a congenital, bilateral kidney disease in which there is gradual replacement of renal tissue by cyst-like structures.

Most patients die of complications due to hypertension or cerebral aneurysm within 10 years of the onset. Criteria for disability are impairment of renal function due to chronic polycystic disease expected to last 12 months with chronic hemodialysis or peritoneal dialysis necessitated by irreversible renal failure; or persistent elevation of serum creatinine to 4 mg per 100 cc or greater or reduction of creatinine clearance to 10 ml per minute (29 liters per 24 hours) or less, over at least 3 months with one of the following:
1. Renal osteodystrophy manifested by severe bone pain and appropriate x-ray abnormalities (e.g., osteitis, fibrosis, severe osteoporosis, pathologic fractures); or
2. Persistent motor or sensory neuropathy; or
3. A clinical episode of pericarditis; or
4. Intractable pruritus; or
5. Persistent fluid overload syndrome resulting in diastolic hypertension (110 mm or above) or signs of vascular congestion; or
6. Persistent anorexia with weight loss; or
7. Persistent hematocrits of 30% or less.

Torbielowatość Nerek - dziedziczna obustronna choroba nerek w której następuje stopniowa zamiana tkanki nerkowej w cysto-podobne struktury.

Większość pacjentów umiera z powodu kommplikacji spowodowanych nadciśnieniem czy tętniakiem mózgowym w przeciągu 10 początkowych lat. Kryteriami do inwalidztwa są uszkodzenie funkcji nerkowej spowodowane przewlekłą torbielowatością nerek z przypuszczeniem,ż e będzie trwało 12 miesięcy z przewlekłą hemodializą czy dializą otrzewnową będącą koniecznością przez nieodwracalną niewydolność nerek; czy stałe podwyższenie poziomu kreatyniny w surowicy krwi do 4mg na 100 cc czy większej; czy redukcją klirensu kreatyniny do 10 ml na min (29 litrów na 24 godz.) lub mniej, przez ponad co najmniej 3 miesiące z jednym z wymienionych: 1. Osteodystrofia nerkowa odznaczająca się uporczywym bólem kości i właściwe zdjęcia rtg pokazujące nieprawidlowości (zapalenia kości, zwłóknienia, poważną osteoporozę, patologiczne złamania ); lub 2. Uporczywe neuropatie ruchowe i czuciowe; lub 3. Kliniczny epizod zapalenia osierdzia; lub 4. Uporczywe swędzenie; lub 5. Syndrom uporczywego nadmiaru wody (plynów) powodujący rozkurczowe nadciśnienie (110mm lub powyżej) czy oznaki niedrożnosci naczyniowej; lub 6. Stała anoreksia (jadlowstręt) z utratą wagi ciała; lub 7.Trwały hematokryt = 30% lub mniej.

Polycythemia Vera (also known as Erythrocytosis) - an excess of red blood cells. The excess of red blood cells results in an increased amount or volume of blood as well as thicker than normal blood, both of which cause impaired blood flow and causes the heart to work extra hard to pump the increased volume of thick blood. Some symptoms are fatigue, headache, drowsiness, difficulty in concentration, forgetfulness and vertigo.
Treatment reduces symptoms and places the patient in remission for 5-10 years. Death is usually due to complications of myelofibrosis, acute leukemia, etc. Disability is evaluated under the body system affected. For example, Myelofibrosis or Acute Leukemia.

Czerwienica Prawdziwa (także znana jako czerwienica) - nadmiar czerwonych krwinek. Nadmiar czerwonych krwinek powoduje podwyższoną ilość czy objętość jak również krew gęstszą niż normalnie, również powodują upośledzony przepływ krwi które są przyczyną dodatkowej ciężkiej pracy dla serca do pompowania zwiększonej ilości zagęszczonej krwi. Niektórymi objawami są zmęczenie, ból głowy, senność, trudność w koncentracji, słaba pamięć i zawroty głowy. Leczenie redukuje objawy i następuje złagodzenie ich na 5-10 lat. Zgon zwykle następuje wskutek komplikacji zwłóknienia szpiku, ostrej białaczki, itp. Inwalidztwo jest rozpatrywane pod kątem uszkodzonego systemu. Dla przykładu: Zwłóknienie szpiku, czy ostra Białaczka.

Portal Hypertension - congestion in the liver and spleen secondary to cirrhosis, thrombosis of some blood vessel in the liver, tumor, fibrosis or sclerosis. This disease usually develops silently. The patient may be an alcoholic. Underlying obstructions such as tumor or thrombosis can sometimes be corrected by surgery. Early therapy of cirrhosis can prevent portal hypertension; however, cirrhosis is irreversible. Total abstention from alcohol is the only means of slowing down the process.
The criteria for disability is documentation of portal hypertension with x-ray or endoscopic evidence of esophageal varices with a documented history of massive hemorrhage attributable to those varices; or performance of a shunt operation for esophageal varices; or serum bilirubin of 2.5 mg per 100 cc or greater persisting on repeated examinations for at least 5 months; or hepatic coma; or confirmation of chronic liver disease by liver biopsy and one of the following:
1. Ascites not attributable to other causes, recurring or persisting for at least 3 months, demonstrated by abdominal paracentesis or associated with persistent hypoalbuminemia of 3.0 gm per 100 cc or less.
2. Serum bilirubin of 2.5 mg per cc or greater on repeated examinations.
3. Hepatic cell necrosis or inflammation, persisting for at least 3 months, documented by repeated abnormalities of prothrombin time and enzymes indicative of hepatic dysfunction.

Nadciśnienie Wrotne - zastój krwi w wątrobie i śledzionie jako wtórne w marskości wątroby, zakrzepicy niektórych naczyń w wątrobie, guzach,z włóknieniu lub stwardnieniu. Choroba zwykle rozwija się po cichu. Pacjent może być alkoholikiem. Podłoże przeszkody takie jak: guz lub zakrzepica czasami może być skorygowane operacją. Wczesna terapia marskości może zapobiec nadciśnieniu wrotnemu; aczkolwiek marskość jest nieodwracalna. Całkowita abstynencja alkoholowa jest tylko metodą spowolnienia procesu. Kryteriem do inwalidztwa jest dokumentacja nadciśnienia wrotnego ze zdjęciami rtg czy dowodami żylaków przełyku z udokumentowaną historią masywnych krwotoków mających związek z tymi żylakami; ub dokonanie operacji sztucznej przetoki żylaków przełyku; ub bilirubuna w surowicy = 2.5 mg na 100 cc lub większa, trwająca na powtarzających się badaniach przez przynajmniej 5 miesięcy; lub śpiączka wątrobowa; lub potwierdzenie przewlekłych chorób wątroby przez biopsję wątroby i jeden z wymienionych: 1. Wodobrzusze nie możliwe do przypisania innym przyczynom, nawracające lub trwające przez przynajmniej 3 miesiące,zademonstrowane przez naklucie brzuszne lub mające związek z uporczywym niedoborem albumin we krwi = 3.0 gm na 100 cc lub mniej. 2. Bilirubina w surowicy = 2.5 mg na cc czy więcej na powtarzających sie badaniach. 3. Martwica komórek wątrobowych czy zapalenie, trwające przez przynajmniej 3 miesiące,udokumentowane przez powtarzające się nieprawidłowości czasu protrombinowego i enzymów wskazujące na zaburzenie wątrobowe.

Postgastrointestinal Resection - surgical removal of a portion or all of the stomach and connecting small intestine. The dumping syndrome is a common complication. This condition is usually not cause for disability. For most patients the complications clear up with proper treatment.

Stan po Resekcji Żolądkowo-Jelitowej - chirurgiczne usunięcie części lub całości żołądka i łączącego jelita cienkiego. Zespół poresekcyjny żołądka jest częstą komplikacą. Ta kondycja nie jest zwykle przyczyną do inwalidztwa. U większości pacjentów powikłania znikają z właściwym leczeniem.

Primary Dysmenorrhea - painful menstruation with no demonstrable pelvic disorder. This condition responds well to treatment and is not cause for a disability.

Bolesne Miesiączkowanie (pierwotne) - bolesne miesiączkowanie bez widocznych zaburzeń miednicznych. Ta kondycja odpowiada dobrze na leczenie i nie jest powodem do inwalidztwa.

Psoriasis - a chronic and recurrent skin disorder characterized by scaling papules. Psoriasis varies in severity from 1 or 2 patches of dry, scaly skin to widespread manifestation with exfoliation or disabling arthritis.
A. Psoriatic arthritis-very closely resembles rheumatoid arthritis and is just as disabling, but the patient does not have the rheumatoid factor in his/her blood serum.
B. Exfoliative psoriatic dermatitis-very difficult to treat and may lead to disability because the entire skin is red and covered with scales.
C. Pustular psoriasis-sterile pustules usually localized to the palms of the hands and soles of the feet. This may be cause for temporary or permanent disability because it is painful, difficult to treat, and may limit the use of the hands and/or feet.
All forms tend to recur after remission. Psoriasis with extensive lesions, including involvement of the hands or feet which impose a severe limitation of function and which are not responding to prescribed treatment is the basis for a disability claim.
Psoriatic arthritis would be evaluated as rheumatoid arthritis minus a positive blood test for the RA factor.

Łuszczyca -przewlekła i nawracająca choroba skóry objawiająca się łuszczącymi się grudkami. Łuszczyca różni się w zaawansowaniu od 1-go czy 2-ch suchych płatów, łuszczącej się skóry do rozległych objawów ze złuszczaniem się lub artretyzmem który czyniącym niezdolnym. A. Artropatia łuszczycowa - bardzo blisko jest podobna do reumaitodalnego zapalenia stawów i czyni dokładnie tak samo niezdolnym, ale pacjent nie posiada czynnika reumatoidalnego w jej/jego surowicy krwi. B.Zapalenie skóry złuszczajace-bardzo trudne w leczeniu i może prowadzić do inwalidztwa ponieważ cała skóra jest czerwona i pokryta łuskami. C. Łuszczyca krostkowa-sterylne krosty są zwykle zlokalizowane na dłoniach rąk i podeszwach stóp. To może być przyczyną do tymczasowego lub trwałego inwalidztwa ponieważ jest bolesne, trudne w leczeniu i może prowadzić do ograniczenia używalności rąk i/ czy stóp. Wszystkie formy mają tendencje do nawrotów po okresie remisji. Łuszczyca z rozległymi zmianami chorobowymi, włączając zajęcie rąk czy stóp narzuca znaczące ograniczenia w funkcjonowaniu i która nie odpowiada na przepisane leczenie jest podstawą do żądania przyznania inwalidztwa. Artropatia łuszczycowa byłaby oceniana jako reumatoidalne zapalenie stawów odejmując pozytywny test czynnika reumatoidalnego.

Psychosis - a mental disorder in which the patient is unable to adapt to the outside world. It is characterized by abnormal behavior, withdrawal from reality or disorganized thought.
Psychosis may be the result of certain organic conditions such as senile or presenile dementia, intracranial infection, central nervous system degenerative disease, delirium tremens or other endocrinologic, metabolic or toxic states. These are considered functional psychotic disorders.
The main types are:
A. Schizophrenia (see Schizophrenia)
1. Hebephrenic
2. Catatonic
3. Paranoid.
B. Senile dementia (see Senile Dementia)
C. Alzheimer's disease. (see Senile Dementia)
Functional psychotic disorders are evaluated for disability on the following criteria (with both A and B):
A. Manifested persistence of one or more of the following clinical signs:
1. Depression or elation; or
2. Agitation; or
3. Psychomotor disturbance; or
4. Hallucinations or delusions; or
5. Autistic or other regressive behavior; or
6. Inappropriateness of affect; or
7. Illogical association of ideas.
B. Resulting persistence of marked restriction of daily activities and constriction of interests and seriously impaired ability to relate to other people.

Psychoza - zaburzenie mentalne w którym pacjent jest niezdolny do przystosowania sie w świecie zewnętrznym. Charakteryzuje ją nieprawidlowe zachowanie, wycofanie się z rzeczywistości czy dezorganizacja myśli. Psychoza może byc rezultatem pewnych organicznych stanów takich jak starcze czy przedstarcze demencje, infekcje wewnątrzczaszkowe, choroby zwyrodnieniowe centralnego układu nerwowego, majaczenie alkoholowe lub inne endokrynologiczne, metaboliczne czy toxykologiczne stany. Są one uważane za czynnościowe zaburzenia. Główne typy to: A.Schizofrenia(zobacz schizofrenia) 1. Hebefrenia 2. Katatonia 3. Paranoidalny B. Demencja starcza (zobacz demencja starcza) C. Choroba Alzheimera (zobacz demencja starcza) Czynnościowe zaburzenia psychotyczne są rozpatrywane do inwalidztwa na następujących kryteriach (z obydwoma A i B) A. Trwałość manifestujących się objawów klinicznych, jednego lub więcej z wymienionych : 1. Depresja lub podwyższenie nastroju; lub 2. Pobudzenie; lub 3. Zaburzenia psychomotoryczne; lub 4 .Halucynacje lub Urojenia; lub 5. Autystyczne lub inne regresywne zachowanie; lub 6. Niestosowność uczuć; lub 7. Nielogiczne kojarzenie myśli. B. Dające w rezultacie trwałe znaczące ograniczenia w codziennych czynnościach i ograniczenie zainteresowań oraz poważnie upośledzoną zdolność w stosunkach z innymi ludźmi.

Pulmonary Embolisms - the lodging of a blood clot in the lung resulting in local obstruction of blood flow. These emboli most often arise from an existing thrombus deep in the pelvic or leg veins.
Treatment consists of bed rest for 5-7 days, anticoagulants, support stockings and surgery in massive cases. Prognosis depends upon the extent of the embolism and the previous condition of the patient. Pulmonary emboli that cause acute cor pul- monale must be treated as a medical emergency.
There is no cause for disability unless there is pulmonary insufficiency as a result and it can be documented by MVV and FEY.

Zator Tętnicy Płucnej - ulokowanie się skrzepu krwi w płucach doprowadzajace do miejscowej obstrukcji przepływu krwi. Te zatory często powstają z istniejących głębokich skrzeplin w miednicy czy żyłach nóg. Leczenie polega na odpoczynku w łóżku przez 5-7 dni, antykoagulanty, pończochy i operacja w ciężkich przypadkach. Rokowania są uzależnione od stopnia zatoru i poprzedniej kondycji pacjenta. Zator płucny który powoduje ostre serce plucne (przerost prawej komory serca) musi być traktowany jako sytuacja wyjątkowa. Nie ma powodu do inwalidztwa chyba, że istnieje niewydolność płucna jako skutek i to może być udokumentowane przez MVV i FEY.

Pulmonary Fibrosis - a disease characterized by lung tissue replacement with tough, fiber-like tissue causing pulmonary impairments. There are several kinds:
A. Pneumoconiosis
1. Silicosis
2. Black lung disease
3. Asbestosis
4. Chemical pneumoconiosis.
B. Cystic fibrosis-affects other systems as well.
See the entries for Pneumoconiosis and Cystic Fibrosis.

Zwłóknienie Płuc -chorobę charakteryzuje wymiana tkanki plucnej na twardą włókno podobną tkankę powodującą uszkodzenia płucne.Wyróżniamy kilka rodzajów: A. Pylica płuc 1. Pylica krzemowa 2. Choroba czarnych płuc 3. Pylica azbestowa 4. Pylica płuc chemiczna B. Mukowiscydoza - atakująca również inne systemy. Zobacz rozdział Pylica Płuc i Mukowiscydoza.

Pulmonary Resection - the surgical removal of all or part of a lung. A pulmonary resection may cause restrictive ventilary disorders. There is a disability when there is a total vital capacity equal to, or less than the Social Security Administration specified values corresponding to the person's height.

Resekcja (wycięcie) Płuc -chirurgiczne usunięcie całego płuca lub jego części. Resekcja płucna może powodować ograniczające zaburzenia w wentylacji. Istnieje inwalidztwo jeżeli całkowita pojemność życiowa jest równa lub mniejsza niż wartości wyszczególnione przez Administrację Ubezpieczeń Społecznych odpowiadające wrostowi danej osoby.

Pyelonephritis (Acute) - an acute kidney infection which may be secondary to sickle cell disease, neurogenic bladder, diabetes or hypertension.
Treatment consists of the appropriate antibiotic to control the bacteria causing the infection and repeated cultures to make sure it is cleared. Recovery is usually complete but it may recur . Prolonged cases may cause kidney damage, but then it is considered chronic pyelonephritis.
Acute pyelonephritis in itself is not cause for disability. The underlying disease or condition may be.

Odmiedniczkowe Zapalenie Nerek(Ostre) - ostra infekcja nerek która może być drugorzędowa w chorobie krwinek czerwonych sierpowatych, pęcherzu neurogennym, cukrzycy lub nadciśnieniu. Leczenie składa się z odpowiednich antybiotyków które mają kontrolę nad bakteriami wywołującymi infekcję i powtarzane posiewy w celu upewnienia się o wyleczeniu (czystości posiewu). Wyzdrowienie jest zwykle kompletne ale może powodować nawroty. Przedłużające się przypadki chorobowe mogą prowadzić do uszkodzenia nerek, ale w tym przypadku są brane pod uwagę jako Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek samo w sobie nie jest powodem do inwalidztwa. Ale Choroby lub kondycje będące jego podłożem mogą być przyczyną.

Pyelonephritis (Chronic) - a chronic, bilateral, inflammatory disease usually caused by bacteria. Progression is rapid and very difficult to treat. A disability exists when there is impairment of renal function, due to any chronic kidney disease with chronic hemodialysis or peritoneal dialysis necessitated by irreversible renal failure; or kidney transplant. Consider under a disability for 12 months following surgery; thereafter, evaluate residual impairment; or persistent elevation of serum creatinine to 4 mg per 100 cc or greater or reduction of creatinine clearance to 20 ml per minute (29 liters per 24 hours) or less, over at least 3 months with one of the following:
1. Renal osteodystrophy manifested by severe bone pain and appropriate x-ray abnormalities (osteitis fibrosa, severe osteoporosis, pathologic fractures); or
2. A clinical episode of pericarditis; or
3. Persistent motor or sensory neuropathy; or
4. Persistent itching; or
5. Persistent fluid overload syndrome resulting in diastolic hypertension (110 mm or above) or signs of vascular congestion; or
6. Persistent anorexia with recent weight loss and current weight meeting the Social Security Administration values; or
7. Persistent hematocrits of 30% or less.

Odmiedniczkowe Zapalenie Nerek (Przewlekłe) - przewlekła, obustronna, choroba zapalna zwykle spowodowana przez bakterie. Postęp choroby jest szybki i bardzo trudny do leczenia. Inwalidztwo istnieje kiedy istnieje uszkodzenie funkcji nerkowej, spowodowane jakąkolwiek przewlekłą chorobą nerek z przewlekłą hemodializą, czy dializą otrzewnową konieczną przy nieodwracalnej niewydolności nerek ;lub transplant nerki. Rozpatrywany według inwalidztwa przez 12 miesięcy po operacji; Od tego czasu ewaluacja pozostałych uszkodzeń, lub uporczywe podwyższenie kreatyniny w surowicy do 4 mg na 100 cc lub większe albo redukcja klirensu kreatyniny do 20 ml na min (29 Litrów na 24 Godz) lub mniej, przez przynajmniej 3 miesiące z jednym z wymienionych: 1. Osteodystrofia Nerkowa którą manifestują uporczywe bole kości i stosowne zdjęcia rtg z nieprawidlowościami (dysplazja włóknista kości,poważna osteoporoza,patologiczne złamania); lub 2. Kliniczny przypadek zapalenia osierdzia; lub 3. Uporczywa neuropatia ruchowo czuciowa; lub 4. Uporczywy świąd; lub 5. Ciągły syndrom nadmiaru wody (płynów) dający w wyniku nadciśnienie rozkurczowe (110mm lub powyżej) lub objawy niedrożności naczyniowej; lub 6. Uporczywa Anoreksja (jadłowstręt) z niedawnym spadkiem wagi i obecna waga spełniająca wartości oznaczone przez Administrację SS; lub 7. Stały hematokryt = 30% lub mniej.

Rectal Prolapse - the herniation of some or all of the layers of the rectum through the anus. Surgery is the definitive treatment. Recurrence varies from a few to 1/3 of all patients. The principal complication following surgery is anal incontinence. Anal incontinence can be corrected with a colostomy, which is no cause for disability.

Wypadnięcie Odbytu - wpuklenie się do worka przepuklinowego pewnych lub wszystkich warstw odbytnicy przez kanał odbytu. Operacja jest definitywnym leczeniem. Nawroty różnią się od paru do 1/3 przypadków wszystkich pacjentów. Głównym powikłaniem pooperacyjnym jest nietrzymanie stolca. Nietrzymanie stolca może być skorygowane kolostomią, co nie jest powodem do inwalidztwa.

Regional Enteritis (also known as Granulomatous ileitis; ileocolitis; Crohn's disease) - a degenerative, chronic, intermittent, inflammatory disease which can affect any part of the gastrointestinal system, but most commonly affects the terminal ileum (the lower portion of the small intestine which is about 12 ft. in length). There is chronic diarrhea, abdominal pain, fever, anorexia, weight loss, intestinal stenosis, distention, vomiting, or chronic disability from malnutrition, and painful fistulas and abscesses may form.
There is cause for disability when regional enteritis is demonstrated by operative findings, barium studies, biopsy, or endoscopy with persistent or recurrent intestinal obstruction evidenced by abdominal pain, distention, nausea, and vomiting and accompanied by stenotic areas of small bowel with proximal intestinal dilation; or persistent or recurrent systemic manifestations such as arthritis, iritis, fever, or liver dysfunction, not attributable to other causes; or intermittent obstruction due to intractable abscess or fistula formation; or extreme weight loss as described by the Social Security Administration.

Zapalenie Jelit Regionalne (także znane jako ziarniniakowe zapalenie krętnicy; zapalenie krętnicy i okrężnicy; Choroba Crohna)

- zwyrodnieniowa, przewlekła, występująca z przerwami choroba zapalna która może zaatakować jakikolwiek odcinek systemu żołądkowo-jelitowego, ale najczęściej dotyka końcowy odcinek krętnicy (dolna część jelita cienkiego która wynosi około 12 ft długości.) Występują chroniczne biegunki, ból brzuszny, gorączka, anoreksja, utrata wagi, zwężenia jelitowe, rozszerzenia, nudności i wymioty, czy przewlekła niedyspozycja spowodowana niedożywieniem i bolesne przetoki oraz mogące się formować ropnie. Istnieje przyczyna do inwalidztwa kiedy Zapalenie Jelit Regionalne zademonstrują odkrycia operacyjne, badanie z użyciem baru, biopsja lub endoskopię z uporczywą lub nawracającą jelitową niedrożnością, udowodnioną przez ból brzuszny, rozszerzenia, nudności i wymioty, i towarzyszące zwężone obszary jelita cienkiego z bliższym jelitowym rozszerzeniem; lub trwające i nawracające manifestacje systemowe takie jak: zapalenie stawów, zapalenie tęczówki, gorączka, czy zaburzenia wątroby, nie mające związku z inną przyczyną ; lub niedrożności występujące z przerwami spowodowane opornym na leczenie ropniem lub tworzeniem się przetok; lub nadmierny spadek wagi ciała jaki opisuje Administracja SS.

Renal Failure (Acute) - ischemic or toxic, reversible loss of normal kidney function. The mortality is high even with appropriate therapy. If there is glomerular destruction, death is almost certain. See Pyelonephritis for disability criteria for renal impairment.

Niewydolność Nerek (Ostra) - niedokrwienna lub toksyczna, odwracalna utrata normalnej funkcji nerkowej. Śmiertelność jest wysoka pomimo właściwej terapii. Jeżeli istnieje zniszczenie kłębuszkowe, zgon jest prawie pewny. Zobacz Odmiedniczkowe Zapalenie Nerek dla kryteriów inwalidztwa w uszkodzeniach nerkowych.

Renal Failure (Chronic) - the ability of the kidneys to excrete urine is gradually impaired. This condition is terminal unless there is a successful kidney transplant. See Pyelonephritis for disability criteria for chronic kidney disease.

Niewydolność Nerek ( Przewlekła) - zdolność nerkowa do wydalania moczu jest stopniowo upośledzona. Ta kondycja jest nieuleczalna chyba, że zaistnieje udany przeszczep nerki. Zobacz Odmiedniczkowe Zapalenie Nerek dla kryteriów inwalidztwa w przewlekłych chorobach nerek.

Renal Function Impairment - impairment or reduction of the ability of the kidneys to extract wastes from the blood and excrete it as urine. It is due to injury, surgery or chronic kidney diseases such as hypertensive vascular disease, chronic nephritis, nephrolithiasis, etc. Usually hemodialysis, peritoneal dialysis or eventually a kidney transplant is necessary. Criteria for disability is listed in detail under Pyelonephritis (Chronic).

Upośledzenie Czynności Nerkowej - upośledzenie lub obniżenie zdolności nerkowej do usuwania odpadków z krwi i wydalenia ich w postaci moczu. Spowodowane jest to urazem, operacją lub przewlekłymi chorobami nerek takimi jak choroby naczyniowe nadciśnieniowe, przewlekłe zapalenie nerek, kamica nerkowa itp. Zwykle hemodializa, dializa otrzewnowa lub ostatecznie transplant nerki są konieczne. Kryteria do inwalidztwa są wymienione w dziale Odmiedniczkowe Zapalenie Nerek (przewlekłe).

Restrictive Pericarditis (Chronic) - a condition in which firm scar tissue forms or there is a gradual accumulation of fluid which fills the pericardial cavity thus preventing normal filling of the ventricles. It is also known as chronic constrictive pericarditis. This condition is usually secondary to such diseases as chronic kidney failure, radiation therapy, cancer, TB, pyogenic, viral or histoplasmosis infection. The only early symptom is diastolic hypertension. Later manifestations are shortness of breath, inability to breathe unless sitting or standing, cough, rales, engorgement of the neck veins, pleural effusion, hepatomegaly, ascites and edema of hands and legs. Surgical decortication (removal of scar tissue) is the treatment of choice with 80% of all cases having good results. If a disability exists, it would be treated the same as CHF, hypertensive vascular disease or ischemic heart disease.

Zaplenie Osierdzia (przewlekłe) - kondycja w której twarda tkanka bliznowata formuje lub stopniowo akumuluje płyn który wypełnia jamę osierdziową w ten sposób uniemożliwia normalnemu wypełnianiu się komór. Również jest to znane jako przewlekłe zapalenie osierdzia zaciskające. Choroba ta jest zwykle drugorzędowa do takich schorzeń jak: przewlekła niewydolność nerek, terapii naświetleniowej, rak, TB (gruzlica), ropotwórcze, wirusowe czy histoplazmozowe infekcje. Jedynym wczesnym objawem jest rozkurczowe nadciśnienie. Późniejsze objawy to duszność, niezdolność do oddychania chyba , że jest zmiana pozycji na siedzącą lub stojącą, kaszel, rzężenia, przekrwienie żył szyjnych, wysięk opłucnowy, powiększenie wątroby, wodobrzusze i obrzęki rąk i nóg. Chirurgiczne odłuszczenie (usunięcie tkanki bliznowatej) jest leczeniem z wyboru z dobrymi rezultatami w 80%. Jeżeli inwalidztwo istnieje mogłoby być traktowane tak samo jak CHF, choroby nadciśnieniowo naczyniowe czy choroby niedokrwienne serca.

Retinitis Pigmentosa - a hereditary disease in which there is atrophy of the retina, pigment deposits, loss of rods and cones, and cataract formation. Prognosis depends upon the amount of involvement around the optic nerve. If there is a great deal of involvement, progressive blindness occurs. Disability would depend upon the degree of impairment, but most cases are covered by total bilateral blindness.

Barwnikowe Zwyrodnienie Siatkówki - choroba genetyczna w której następuje zanikanie siatkówki oka, odkładanie się barwnika, utrata pręcików i czopków, i powstanie zaćmy. Rokowania są uzależnione od ilości zajęcia dookoła nerwu ocznego. Jeżeli zajęcie jest duże, następuje postępująca ślepota. Inwalidztwo byłoby uzależnione od stopnia uszkodzenia, lecz większość przypadków obejmuje całkowitą obustronną ślepotę.

Retinitis Proliferans - an eye disorder that is the result of recurrent hemorrhage from the retina into the vitreous. It is connective tissue containing blood vessels which project into the vitreous thus impairing vision. This condition is the major cause of blindness and is frequent in diabetics. Control of the diabetes and blood pressure are important in slowing the progression of retinitis proliferans. A new procedure utilizing a laser beam is very successful in slowing the progression of this condition. Disability depends upon the extent of impairment of central visual acuity or peripheral visual fields or loss of visual efficiency.

Zapalenie Siatkówki Rozrostowe - choroba oka będąca rezultatem nawracających krwotoków z siatkówki do ciałka szklistego. To tkanka łączna zawierająca naczynka krwionośne które wyrzucją do ciałka szklistego powodując uszkadzenie wzroku. Ta kondycja jest głównym powodem ślepoty i jest częsta u diabetyków. Kontrola nad cukrzycą i ciśnieniem krwi sa ważne w zwolnieniu postępu rozrostowego zapalenia siatkówki. Nowa procedura wykorzystująca strumień lasera jest bardzo pomyślna w zwolnieniu postępu tego schorzenia. Inwalidztwo istnieje na podstawie obszaru uszkodzenia centralnej ostrości wzroku czy obwodowego pola widzenia czy utraty sprawności wzrokowej.

Rotator Cuff Syndrome - a condition that may be a simple inflammation or a tear of the musculotendinous cuff of the shoulder seen mostly in the middleaged or the elderly. The patient may experience pain and weakness or may not be able to lift the arm.
The period and degree of disability varies according to the severity of the condition. A severe tear requires surgery while most cases of inflammation respond to rest, heat, massage, anti- inflammatory drugs and exercise. Care must be taken to prevent recurrence because this is a painful chronic condition.
Disability falls under the criteria for disability for soft tissue injuries of an upper extremity. This requires a series of staged surgical procedures within 12 months after onset for salvage and/ or restoration of major function of the extremity, such major function not being restored or not expected to be restored within 12 months after onset.

Zespół Bolesnego Barku - kondycja która może być zwykłym zapaleniem czy naderwaniem mięśniowo-ścięgnistym ramienia najczęściej obserwowana w wieku średnim lub u starszych. Pacjent może doświadczać bólu i osłabienia lub może nie być w stanie podnieść ramienia. Okres i stopień niepełnosprawności różni się w zależności od ostrości kondycji. Poważne naderwanie wymaga interwencji chirurgicznej podczas gdy większość przypadkow z zapaleniem reaguje na leczenie odpoczynkiem, ciepłem, masażami, lekami przeciwzapalnymi i ćwiczeniami. Opieka musi być zastosowana żeby zapobiec nawrotom, ponieważ jest to bolesna, przewlekła kondycja. Inwalidztwo zapada pod kryteriem uszkodzenia tkanek miękkich górnych kończyn. Wymaga to serii dawanych chirurgicznych zabiegów w ciągu 12 miesięcy od poczatku ratowania i / przywracania głównych funkcji kończyny, takie znaczące funkcje nie są odzyskane lub nie oczekuje się, że będą przywrócone w ciągu 12 początkowych miesięcy.

 

Źródła

Formularze medyczne

Spis chorób

Powrót do pracy

Podatki

Informacje o świadczeniach

Opinie

 

Czy Twoje podanie SSDB zostało wcześniej odrzucone?

Bardzo często podania o SSDB są wielokrotnie odrzucane- co nie znaczy że się nie kwalifikujesz.

 

Więcej informacji

Programy dla firm

Skierowanie

Informacje prasowe

 

Wiadomości

SSA program „Bilet do pracy” nie sprawdził się

Wykład Jerrold Zivic dotyczący Social Security Disability Law jest teraz dostępny

Proces rozpatrywania podań wciąż się przedłuża

Aparaty słuchowe

 

Wspieranie społeczności lokalnych

Zivic wspiera St. Jude Radiothon

 

 

Zivic Solutions, Ltd.
Telefon ogólnokrajowy,
800-400-HELP(4357)

©2009 Zivic Solutions, Ltd.